OUR TEAM MEMBERS PATENTS

01/

PATENT No. PL 211261

Radoła R., Stokłosa W., Hupka J., Kozera F., Zimiński T., Zaleska A., Warachim H. Lieder M., Preparaty srebra do nadawania materiałom właściwości bakteriobójczych i grzybobójczych oraz sposób nadawania materiałom właściwości bakteriobójczych i grzybobójczych (Silver preparations for imparting bactericidal and fungicidal properties and method of giving materials bactericidal and fungicidal properties), No. PL 211261, 24.10.2011

02/

PATENT No. PL 211260

Malicki D., Kabat A., Kęsy S., Szczepkowski Z., Hupka J., Kozera F., Zaleska A., Zimiński T., Cienkie folie jedno- i wielowarstwowe z tworzyw sztucznych o właściwościach antyseptycznych i sposób ich wytwarzania (Thin single and multi-layer plastic films with antiseptic properties and the method of their production). No. PL 211260, 25.10.2011

03/

PATENT No. PL 211374

Hupka J., Kozera F., Zaleska A., Zielińska A., Sposób wytwarzania strefy biobójczej w materiałach porowatych oraz preparat biobójczy i dezodoryzujący zwłaszcza do materiałów porowatych (A method of producing a biocidal zone in porous materials and biocidal and deodorizing preparation especially for porous materials), No. PL  211374, 24.11.2011

04/

PATENT No. PL 213780

Hupka J., Kozera F., Zaleska A., Zielińska A., Hikiert M., Danecki L., Sposób wytwarzania wyrobów drewnopochodnych o właściwościach antyseptycznych, zwłaszcza w postaci płyty i wyrób drewnopochodny o właściwościach antyseptycznych, zwłaszcza w postaci płyty (A method of producing wood-based products with antiseptic properties, in particular in the form of a board, and a wood-based product with antiseptic properties, in particular in the form of a board), No. PL 213780, 20.09.2012

05/

PATENT No. PL 215349

Zaleska A., Hupka J., Zielińska A., Kozera F., Sposób impregnacji tkanin cząstkami nanosrebra (The method of impregnating fabrics with nanosilver particles), No. PL 215349, 21.12.2012

06/

PATENT No. PL 214152

J. Hupka, A. Zaleska, F. Kozera, B. Chlipała, Tektura o właściwościach biobójczych i sposób otrzymywania tektury o właściwościach biobójczych (Cardboard with biocidal properties and method of preparation cardboard with biocidal properties), No. PL 214152, 28.04.2013

07/

PATENT No. PL 213682

Hupka J., Zaleska A., Zielińska A., Sposób otrzymywania nanokompozytów ditlenku tytanu domieszkowanych metalami szlachetnymi (Method for preparation titanium dioxide nanocomposites doped with noble metals), No. PL 213682, 30.04.2013

08/

PATENT No. PL 414892

Dytrych W., Zaleska A., Zielińska-Jurek A., Cybula A., Gołębiewska A., Reszczyńska J., Nischk M., Klein M, Grabowska E., Sposób otrzymywania nanokompozytów ditlenku tytanu modyfikowanych metalami, zwłaszcza szlachetnymi i sposób wytwarzania powłoki zawierającej nanokompozyty ditlenku tytanu modyfikowane metalami, zwłaszcza szlachetnymi (The method of preparation titanium dioxide nanocomposites modified with metals, especially noble, and the method of producing a coating containing titanium dioxide nanocomposites modified with metals, especially noble), No. PL 414892, 24.06.2015

09/

PATENT No. P401627

Dytrych W., Zaleska Nischk M., A., Zielińska-Jurek A., Cybula A., Gołąbiewska A., Reszczyńska J., Klein M, Grabowska E., Sposób wytwarzania materiału o właściwościach fotokatalitycznych i biobójczych zawierającego zorientowane przestrzennie nanorurki ditlenku tytanu modyfikowanego metalami zwłaszcza szlachetnymi (A method of producing material with photocatalytic and biocidal properties containing spatially oriented titanium dioxide nanotubes modified with metals, especially noble), No. P401627, 28.12.2015

10/

PATENT No. P401568 (A1)

Dytrych W., Zaleska Nischk M., A., Zielińska-Jurek A., Cybula A., Gołąbiewska A., Reszczyńska J., Klein M, Grabowska E., Sposób wytwarzania materiału o właściwościach fotokatalitycznych i biobójczych zawierającego zorientowane przestrzennie nanorurki ditlenku tytanu modyfikowanego metalami zwłaszcza szlachetnymi (A method of producing material with photocatalytic and biocidal properties containing spatially oriented titanium dioxide nanotubes modified with metals, especially noble), No. P401568 (A1), 24.06.2015

11/

PATENT No. P385431

Hupka J., Zaleska A., Układ do oczyszczania ścieków sanitarno-bytowych generowanych na małych i średnich jednostkach pływających (System for the treatment of sanitary and domestic sewage generated on small and medium-sized watercrafts), No. P385431, 18.11.2015

12/

PATENT No. PL 404173

Dytrych W., Zaleska Nischk M., A., Zielińska-Jurek A., Cybula A., Gołąbiewska A., Reszczyńska J., Klein M, Grabowska E., Urządzenie do fotokatalitycznego usuwania lotnych zanieczyszczeń organicznych, nieorganicznych oraz mikroorganizmów zwłaszcza z układu klimatyzacji pojazdów mechanicznych (Device for photocatalytic removal of volatile organic pollutants, inorganic pollutants and microorganisms, especially from the air conditioning system of motor vehicles), No. PL 404173, 25.03.2016

13/

PATENT APPLICATION No. P385431

Hupka J., Zaleska A., Fotoreaktor do oczyszczania ścieków sanitarno-bytowych oraz zęzowych zwłaszcza generowanych na małych i średnich jednostkach pływających lub platformach wiertniczych oraz sposób i układ do oczyszczania ścieków sanitarno-bytowych oraz zęzowych zwłaszcza generowanych na małych i średnich jednostkach pływających lub platformach wiertniczych (Photoreactor for the treatment of sanitary-domestic and bilge wastewater, especially generated on small and medium-sized watercrafts or drilling platforms, and  method and system for tretment sanitary-domestic and bilge wastewater, especially generated on small and medium-sized watercrafts and drilling platforms), No. P385431, 2008

14/

PATENT APPLICATION No. P385901

Zaleska A., Hupka J., Grabowska E., Sposób otrzymywania fotokatalizatora tytanowego aktywnego w świetle widzialnym (Method of obtaining titanium photocatalyst active in visible light), No. P385901, 2008

15/

PATENT APPLICATION No. PCT/PL2009/000068

Hupka J., Zaleska A., Photoreactor and method and system for sanitary and domestic sewage and bilge sewage water treatment generated especially on small and medium watercrafts or drilling platforms, No. PCT/PL2009/000068, 2009

16/

PATENT APPLICATION No. P388714

Hupka J., Zaleska A., Reaktor do redukcji tlenków węgla (Carbon oxides reduction reactor), No. P388714, 2009

17/

PATENT APPLICATION No. P389043

Zaleska A., Hupka J., Sposób oczyszczania fazy wodnej i/lub gazowej o umiarkowanych ładunku zanieczyszczeń oraz przenośny, giętki fotoreaktor do oczyszczania fazy wodnej i/lub gazowej o umiarkowanym ładunku zanieczyszczeń (Method for cleaning the water and / or gas phase with moderate pollution load and a portable, flexible photoreactor for cleaning the water and / or gas phase with moderate pollution load), No. P389043, 2009

18/

PATENT APPLICATION No. 102010041290.2

J. Hupka, A. Zaleska, F. Kozera, B. Chlipała, Pappe mit Biozid-Eigenschaften sowie Art und Weise der Erzeugung von Pappe mit Biozid-Eigenschaften, No. 102010041290.2, 2010

19/

PATENT APPLICATION No. P393110

Adriana Zaleska, Marek Klein., Sposób i urządzenie do fotokatalitycznej redukcji tlenków węgla (Method and device for photocatalytic reduction of carbon oxides), No. P393110, 2010

20/

PATENT APPLICATION No. PCT/PL2013/050029

Dytrych W., Zaleska Nischk M., A., Zielińska-Jurek A., Cybula A., Gołębiewska A., Reszczyńska J., Klein M, Grabowska E., Method of production of a material with photocatalytic and biocidal properties containing spatially oriented titanium dioxide nanotubes modified with metals, particularly precious metals, No. PCT/PL2013/050029, 2013

21/

PATENT APPLICATION No. PCT/PL2014/050008

Dytrych W., Zaleska A., Nischk M., Zielińska-Jurek A., Cybula A., Gołębiewska A., Reszczyńska J., Klein M., Grabowska E., Device for photocatalytic removal of volatile organic and inorganic contamination as well as microorganisms especially from automobile air conditioning systems, No. PCT/PL2014/050008, 2014

22/

PATENT APPLICATION No. P417116

Zaleska-Medynska A., Dytrych W., Nischk M., Mazierski P., Modyfikowane powłoki porowate i urządzenie modułowe do oczyszczania powietrza zawierające modyfikowane powłoki porowate (Modified porous coatings and a modular device for air treatment containing modified porous coatings), No. P417116, 2016

23/

PATENT APPLICATION No. PCT/PL2017/050024

Zaleska-Medynska A., Dytrych W., Nischk M., Mazierski P., Modified porous coatings and a modular device for air treatment containing porous coatings, No. PCT/PL2017/050024, 2017